(Liceul Academiei de Științe) Educație pentru integritate în învățământul preuniversitar

2018-01-05

Corupția este recunoscută ca fiind una din problemele cele mai serioase și controversate în R. Moldova, creează dificultăți serioase pentru evoluția țării și constituirea unui stat democratic și de drept. Alături de identificarea de către organele competente și sancționarea persoanelor implicate în comiterea de fapte de corupție (combatere), educația pentru integritate este o modalitate de bază eficientă în prevenirea acestui fenomen antisocial, în special de a educa un cetăţean onest și responsabil, în special a tinerii generații.

Educația pentru integritate face parte din politica anticorupție a statului, parte componentă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020. Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, prevede necesitatea întreprinderii unor importante reforme interne, inclusiv, prin asigurarea eficacităţii în lupta împotriva corupţiei, precum şi a asigurării punerii în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaţionale relevante, cum ar fi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 2003 (art. 4 lit. e) din Acord).

Aceste documente trebuie aplicate creativ și logic pentru a analiza cauzele și a reduce condițiile care generează acest fenomen social periculos în diferite sfere ale vieții, inclusiv educație, în spiritul integrităţii şi intoleranţei faţă de corupţie. Unele probleme ale sistemului defectuos în domeniul anticorupție apar din cauza conservatorismului activităților realizate și caracterul formal al desfășurării acestora. De aceea este necesară o schimbare de mentalitate și o resetare a conștiinței și a gândirii pedagogice cu referire la ceea ce se întâmplă în școală și în societate din perspectiva educației civice și a respectării principiilor morale. Astfel, educația pentru integritate are drept scop: informarea elevilor cu referire la natura, premisele și consecințele corupției, precum și promovarea unei culturi a democraţiei şi respectării legilor/regulilor și a principiilor morale.

În colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) și Centrul național Anticorupție (CNA) au fost elaborate și propuse societății civile, în special Ministerului Educației, Culturii și Cercetării materiale orientate spre implementarea educației pentru integritate pentru cadrele didactice în eficientizarea obiectivelor preconizate întru formarea unei personalități integre în cadrul unui stat bazat pe drept:

1. Repere metodologice privind educația pentru integritate în cadrul disciplinei Dezvoltare personală (unde sunt prezentate modele de proiecte didactice, cu elemente de Educație pentru integritate, la disciplina școlară nouă – Dezvoltare personală, în învățământul preuniversitar, care se află la etapa de pilotare în mai multe școli din republică).

2. Suport teoretic și metodologic pentru formarea continuă a cadrelor didactice privind educația pentru integritate.

În anii 2016-2017 au fost organizate zeci de activități de sensibilizare a cetățenilor, în special a cadrelor didactice și a tinerilor în domeniul educației anticorupție, implementate cu succes în incinta CNA; la Liceul AȘM; AGIRoMd; Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din mun. Chișinău; la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum și în alte instituții din țară. Peste 300 de cadre didactice au beneficiat de formare și peste 500 de tineri au fost implicați în exerciții practice de educație pentru integritate, elaborând postere, pliante, video materiale, proiecte didactice, întâlniri cu persoane-resursă, chestionare, eseuri, publicații etc. A fost elaborat și discutat public, cu participarea experților naționali și internaționali un Cod de Etică și Integritate al Elevului, propus pentru implementare în mai multe școli din țară.

În baza analizei situației actuale, reflectată în diverse studii și rapoarte ale Centrul Național Anticorupție, considerăm necesară dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul educației pentru integritate. Pentru informarea corectă și educația copiilor într-un mediu pentru integritate, cadrele didactice vor beneficia de materiale teoretice și sugestii concrete pentru organizarea unor activități practice privind aplicarea cadrul legal anticorupție în vigoare.

În societate sunt necesare schimbări de mentalitate ale cetățenilor prin educarea și reeducarea lor, ceea ce ar duce la dispariţia treptată a unor obiceiuri şi practici pro-corupție obișnuite pe parcursul mai multor decenii. Punerea în practică a măsurilor anticorupţie în educaţie, dar și în alte domenii, trebuie tratată ca o prioritate pe termen lung a Republicii Moldova. În acest sens este nevoie de elaborat unele repere metodologice de organizare a cursurilor de formare a tuturor cadrelor didactice, pentru a le utiliza eficient și concret în predarea disciplinelor școlare. Astfel cadrele didactice vor deveni promotorii şi nu spectatorii acțiunilor de prevenire și combatere a corupției.

Materialele propuse cu referire la educația pentru integritate au drept scop informarea și pregătirea cadrelor didactice și a managerilor școlari în obținerea deprinderilor practice de analiză a strategiilor anticorupție, fiind destinate dezvoltării unui comportament bazat pe respectarea legilor și a normelor morale. Vor fi analizare documente și studii de caz ale actelor de corupție, modalităţile de responsabilizare pentru faptele ilegale comise prin prisma prevederilor legislației, privind prevenirea corupției, precum și consecințele săvârșirii acestor acte. Se vor analiza efectele corupției în sectorul public și privat, politic și economic, educație și justiție, fiind propuse măsuri de prevenirea a corupției în sectoarele nominalizate, dar în special vor fi acțiuni de prevenire a apariției acestui fenomen social negativ.

Astfel, predarea sistematică de către cadrele didactice a elementelor educației anticorupție, adaptate vârstei (susținută și de o instruire permanentă a profesorilor), vor conduce la formarea unor persoane integre, crearea de modele demne de urmat și a unor repere corecte în gândire și conduită.

Punerea în practică a măsurilor cu privire la educația pentru integritate a elevilor trebuie tratată ca o prioritate pe termen lung. În acest sens este necesară revizuirea programei școlare în vederea completării cu activități de educație pentru integritate, adaptată ciclurilor de învățământ și elaborarea materialelor de instruire interactivă. Totodată este nevoie și de organizarea cursurilor de formare a cadrelor didactice care vor preda aceste subiecte, avându-se în vedere alocarea resurselor financiare necesare. În acest fel, implementarea Strategiei Naționale de prevenire a corupției a devenit o realitate.

Sugestii de realizare a educației pentru integritate în școală:

1. Realizarea prevederilor Strategiei naționale de integritate şi anticorupţie și elaborarea unor programe la nivel instituțional cu implicarea tuturor factorilor de decizie;
2. Formarea cadrelor didactice și asigurarea cu materiale, luând în considerație aspectele educației pentru integritatea în școală și în comunitate;
3. Elaborarea reperelor metodologice privind educația pentru integritate la disciplinele Educaţie civică și Dezvoltare personală, ținând cont de specificul acestora;
4. Elaborarea sugestiilor metodologice (scrisoare metodica) pentru cadrele didactice privind organizarea procesului educaţional în anii de studii următori cu prezentarea unor recomandări relevante privind tematica abordată, utilizarea resurselor didactice în domeniul educație pentru integritate;
5. Promovarea educaţiei pentru integritate prin toate disciplinele şcolare și axarea pe strategii și bune practici de prevenire a corupției și educație pentru integritate;
6. Revizuirea programului de pregătire a specialiștilor la instituțiile superioare de învățământ și de formare a cadrelor didactice și manageriale cu includerea unor subiecte de educație pentru integritate;
7. Iniţierea unor cercetări în problemele de prevenire a corupției, inclusiv a tezelor de masterat şi de doctorat cu tematică axată pe educația pentru integritate.

În acest context, materiale conceptuale și metodice elaborate sunt necesare pentru a sensibiliza conștiința copiilor și a tinerilor de prevenire a corupției, inclusiv pentru a promova cultura de integrare în mediul educațional. Aceasta se poate de realizat prin organizarea unor discuții dirijate la ore și în activitățile extra-curriculare, implicarea în campanii de informare, exerciții de formare a deprinderilor și dezvoltare a competențelor cu caracter de integrare, menite să contribuie la creșterea responsabilității cadrelor didactice, a elevilor și a părinților într-o societate democratică și un stat bazat pe drept.

Pavel CERBUȘCA, doctor în pedagogie,
vicedirector Liceul AȘM, consultant național