Workshop-ul „Environmental Pollution of Aquatic Ecosystems of Danube-Black Sea Bazin”: rezultate, priorități și perspective

2019-05-17

     

     La 16 mai 2019, Institutul de Zoologie din Chișinău a găzduit workshop-ul „Environmental Pollution of Aquatic Ecosystems of Danube-Black Sea Bazin” organizat în cadrul proiectului „Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” (MONITOX).

     Coordonator de proiect este doamna Elena Zubcov, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, profesor, cercetător științific principal la Institutul de Zoologie.

     În debutul manifestării, doamna doctor habilitat, profesor Laurenția Ungureanu, în calitatea sa de director al Institutului de Zoologie, a salutat prezența persoanelor interesate și cea a specialiștilor în domeniu din partea Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Mediului, a reprezentanților organismelor internaționale. Doamna Director a subliniat oportunitatea discutării celor mai stringente probleme ce țin de funcționarea ecosistemelor acvatice din bazinul Mării Negre. Astfel, capitalul natural, apa, trebuie gestionat în așa mod încât să asigure cerințele de cantitate și calitate a apelor generațiilor actuale și să nu compromită necesitățile generațiilor viitoare. Din aceste considerente, este nevoie de înțelegerea proceselor ce au loc în aceste ecosisteme, influența mai multor factori, dar și cum se modifică sistemele acvatice sub influența factorilor naturali și antropici, a punctat dr. hab. Laurenția Ungureanu. Totodată, realizarea proiectului a deschis noi oportunități pentru stabilirea relațiilor de colaborare cu cercetătorii din centrele de excelență de peste hotare, situate în bazinul Mării Negre, fapt ce contribuie la soluționarea unor probleme comune pentru țările partenere.

     Proiectul este implementat de Institutul de Zoologie, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, care este și partener lider, Institutul de Tehnologie din Macedonia de Est și Tracia din Kavala, Grecia, Institutul de Geologie și Seismologie din Chișinău, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” din Tulcea, România. Proiectul este aprobat spre finanțare prin Programul Operațional comun „Bazinul Mării Negre 2014–2020”.

     Mem. cor. Elena Zubcov a făcut o succintă prezentare a proiectului, menționând că scopul principal rezidă în întărirea cooperării regionale transfrontaliere pentru îmbunătățirea monitorizării în comun a poluării mediului înconjurător cu substanțe toxice și o mai bună partajare a metodologiei de analiză a datelor, a informațiilor privind starea ecologică și impactul substanțelor nocive asupra sănătății umane. Printre obiectivele esențiale a cercetării întreprinse sub conducerea mem. Cor. Elena Zubcov, pot fi menționate crearea rețelei de laboratoare științifice și experți în domeniu pentru elaborarea unui sistem de monitorizare ecotoxicologică menite să susțină programele regionale de protecție și gestionară a mediului. De asemenea, se propune crearea unei platforme informaționale privind toxicanții în sol, apă, sedimente și biotă în zonele riverane, deltaice și maritime partajate pentru a determina impactul potențial asupra ecosistemelor și a oamenilor.

     Workshop-ul „Environmental Pollution of Aquatic Ecosystems of Danube-Black Sea Bazin” și-a ținut lucrările în câteva secțiuni, rapoartele susținute și discuțiile constructive urmărind scopul de a familiariza cercetătorii științifici și specialiștii ce activează în domeniul mediului, studenții, masteranzii, doctoranzii cu rezultatele investigațiilor. În așa fel, acest proiect constituie un model de colaborare interdisciplinară și reprezintă o simbioză eficientă a cercetărilor fundamentale și ale celor aplicative, cu un deosebit impact pentru dezvoltarea societății, protecția mediului ambiant și combaterea poluării, oferind suportul teoretic științific și practic indispensabil pentru elaborarea și promovarea unui cadru inclusiv și legislativ corect în scopul monitorizării și evaluării situației ecologice pentru a preveni și a proteja expunerea populației factorilor nocivi ai mediului poluat.


Dr. hab. Liliana Condraticova
Secretar Științific General al AȘM