Laboratorul Linii Electrice Dirijate

Institute of Power Engineering

Şef de laborator

Postolati Vitalie, acad., dr.hab.

Potenţial ştiinţific:

 • Dimitraki Pavel, dr.hab.
 • Suslov Victor, c.ş.
 • Bîcova Elena, dr.tehn.
 • Kirillova Tatiana, ing.
 • Maţenco Anatolii, c.ş.
 • Burunciuc Tamara, tehn.
 • Grodetskii Mihail, c.ş.
 • Golub Irina, ing.
 • Şevcenco Nadejda, ing.
 • Martînov Victor, ing.
 • Gore Natalia, ing.
 • Timofte Natalia, d.ş.e.
 • Cinic Maria, ing.
 • Poian Constantin, ing.
 • Oreştian Olga,ing

Contacte:

Chişinău, str.Academiei 5,
MD-2028,Republica Moldova,
tel.(+373 22) 73-53-88, 73-74-94;
fax. (+373 22) 73-53-82;
e-mail: vpostolati@rambler.ru, elena-bicova@rambler.ru;
http://www.ie.asm.md/linii_electrice_dirijate/

Domeniul cercetărilor ştiinţifice

Una din problemele principale al sistemului este transportul de energie electrică, care în timpul actual se efectuează prin intermediul liniilor electrice de curent alternativ. Liniile electrice utilizate sunt limitate în caracteristici şi nu tot timpul corespund cerinţelor solicitate, în special, prin limitarea puterii transportate, necorespunderea dirijării lor şi caracteristicilor tehnice. Una din direcţiile de perfecţionare a liniilor electrice sunt lucrările ştiinţifice în domeniul liniilor electrice dirijate, care se petrec în laborator din momentul creării lui – a.1972.

Colaboratorii laboratorului Linii electrice dirijate în cooperare creativă şi cu participarea specialiştilor din alte organizaţii au elaborat linii electrice de transport de tip nou – linii electrice dirijate de tensiune înaltă cu multe circuite autocompensate (LEDA). La baza lor sunt puse ideile de apropiere a fazei diferitor circuite şi reglarea unghiului de fază între sistemele circuitelor de tensiune, ce permite modificarea parametrilor cîmpului magnetic şi electric al liniei, datorită acestui fapt se asigură: majorarea capacităţii de transport, îmbunătăţirea parametrilor regimurilor, posibilitatea de a regla fluxul de putere în sistemul energetic, micşorarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici. LEDA au inclus în componenţa lor dispozitive de reglare a fazei şi alte echipamente de reglare.

În perioada de activitate a laboratorului, colaboratorii au îndeplinit mai multe lucrări ştiinţifice de cercetare în diferite domenii a sectorului energetic, corelate cu producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice.

Direcţiile principale de activitate sunt:

 • Linii electrice dirijate autocompensate;
 • Securitatea energetică;
 • Dezvoltarea sistemelor energetice;
 • Alte lucrări cu tematică de cercetare.

Elaborările practice principale

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi a elaborărilor efectuate de laborator în domeniul sistemelor energetice, au găsit aplicare practică şi au fost utilizate într-un şir de organizaţii de producere, proiectare, cercetare şi pregătire a cadrelor, de asemenea, în instituţii de stat şi guvern.
Implementarea rezultatelor s-a efectuat în formă de recomandări, studii tehnico-economice, elaborări de proiecte şi participarea nemijlocită a colaboratorilor laboratorului la crearea unui şir de obiecte experimental-industriale, de asemenea, strategii şi programe de stat.

Formele de transfer a rezultatelor cercetărilor spre implementare au fost rapoarte tehnico-economice, metodologii, elaborări tehnice, calcule, modele, proiecte de documente, recomandări.

Principalele organizaţii unde au găsit utilizare practică rezultatele lucrărilor de cercetare-dezvoltare a laboratorului sunt: Î.S. „Moldelectrica”; Ministerul Industriei şi Infrastructurii; Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect”; Institutul „Gazproiect”; S.A. „CET-2”; Institutul „Energosetiproiect” (Moscova) şi Filiala Nord-Vest (Sankt-Petersburg) şi Siberiană (Novosibirsk); Institutul de Proiectare „Ukrenergosetiproiect” şi Filiala lui din Kiev şi Lvov; Ministerul Economiei şi Institutul subordonat lui de Economie şi Statistică; S.A. „RED-Nord”; S.A. „RED-Est”.

Brevete de invenţie

Laboratorul Linii electrice dirijate a obţinut 26 de brevete de invenţie şi 21 de drepturi de autor în domeniul liniilor electrice dirijate autocompensate, inclusiv brevete în Canada, SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania, Rusia şi alte state.

Aprobarea rezultatelor cercetărilor

Colaboratorii laboratorului Linii electrice dirijate au raportat despre rezultatele cercetărilor la mai multe conferinţe internaţionale în diferite ţări, inclusiv: Ungaria, Iran, Rusia, Polonia, Ucraina şi alte state.

Colaborarea tehnico-ştiinţifică internaţională

Laboratorul Linii electrice dirijate cooperează cu multe instituţii de cercetare prestigioase din diferite ţări, inclusiv din Ungaria, Polonia, Romînia, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Bielorusia şi alte ţări.

Proiecte şi granturi

Participarea la proiecte internaţionale:
1.Feasibility Study for Rehabilitation of System Metering, Dispatch, Communication and Transmission, FIHTNER – Chisinau-2000.
2.Proiecte UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME):
MOL/97/G31/A/1G99 „Enabling Moldova to Prepare its First National Communication in Response to its Commitments to the UNFCCC, 1999-2002:

3.Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories
(Europe/CIS region) RER/01/G31 UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES
(UNOPS) -2004-2005 .
4.Proectului „Perfectarea celei de-a doua Comunicări naţionale în conformitate cu cerinţele
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”, 2006-2007

5.08.820.16BF
Bazele ştiinţifice pentru implementarea şi monitorizarea securităţii energetice al Moldovei şi Belorusiei şi elaborarea recomandărilor practice pentru implementare
FCFB.. 2008 ( iunie-decembrie)-2009.

Participarea la proiecte naţionale:

Proiecte cu Ministerul Economiei:

„Evaluarea eficienţei transformărilor în sistemul energetic şi impactul lor asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova în perioada de trecere la economia de piaţă”, 2003.
„Studiul de evaluare a securităţii energetice a statului şi conservării energiei în economia naţională a Republicii Moldova”, 2004.
„Studiul cu privire la pierderile de energie electrică, energie termică şi gaze naturale şi impactul lor asupra economiei naţionale”, a.2005.
“Conceptul de dezvoltare şi schema de amplasare a staţiilor electrice pe teritoriul Republicii Moldova pînă în a.2010”, Hotărârea Guvernului nr. 830 din 11.07.2003.
„Concepţia de dezvoltare a sistemului de termoficare din municipiul Chişinău (conducător colectiv), Aprobat Consiliului Municipal Chişinău, Decizie nr.7/3 din 24.12.2002.
„Programul naţional de renovare şi decentralizare a sistemului de alimentare cu energie termică a localităţilor Republicii Moldova”, Hotărârea Guvernului nr. 1059 din 29.08.2003.
Alte proiecte:
1. Ministerul economiei al Republicii Moldova Institutul naţional de Economie şi Informaţie cercetări ştiinţifice pe tema 01.18.06 .9 „Elaborarea recomandărilor privind stimularea economisirii resurselor energetice şi majorarea eficienţei energetice în economia naţională”- 2003.
2. Ministerul economiei al Republicii Moldova Institutul naţional de Economie şi Informaţie cercetări ştiinţifice pe tema 01.18.06 «Studiu de evaluare a securităţii energetice
a statului şi conservării energiei în economia naţională a Republicii Moldova”- 2004.
3. „ Elaborarea şi implementarea variantelor schemei de dezvoltare a reţelelor electrice de tensiune înaltă al sistemului energetic a Moldovei între nodurile Străşeni 330 kV – Bălţi 330 kV – Şoldăneşti 110 kV, AITT, 2008.
4. „Implementarea captatoarelor solare pentru încălzirea apei (băi obşteşti, case particulare sau cabine mobile)”. AITT, 2008-2009.

Pregătirea cadrelor

Pe tematica laboratorului Linii electrice dirijate s-au apărat peste 20 de teze de doctor, dintre care 6 sub conducerea academicianului V.M. Postolati.

Servicii oferite:

Tipul analizei,
serviciului

 
Aparatele utilizate 
pentru efectuarea 
analizei
Durata efectuării Costul
Analiza şi calculul regimurilor tranzitorii în reţelele electrice de transport tradiţionale şi de tip nou – dirijate cu capacitate majorată de transport, ce includ mijloace de reglare a decalajului de fază şi utilizează conceptul „Smart Grid” Softuri licenţiate RASTR, programe specializate în calculul parametrilor liniilor electrice de transport şi mijloacelor de reglare Conform contractului Conform contractului
Analiza indicilor de securitate energetică a ţării, teritoriului, regiunii Model de calcul şi analiză indicativă MATCAD Conform contractului Conform contractului
Analiza şi calculul regimurilor magistralelor de reţele termice din oraşe În baza mijloacelor proprii de programare cu utilizarea datelor iniţiale ale beneficiarului Conform contractului Conform contractului
Analiza şi calculul regimurilor sistemului energetic la crearea mini-CET în baza instalaţiilor de abur-gaz şi turbine cu gaz (generarea distribuită)   Conform contractului Conform contractului