Laboratorul “Modelare Matematică”

Institute of Mathematics and Computer Science

 Şef de laborator:

                Secrieru Grigore, doctor în şt. fizico–matematice

 Potenţialul ştiinţific:

·         Mişcoi Gheorghe, membru-corespondent, doctor  habilitat în şt. fizico – matematică, cercetător științific principal,

·         Lozovanu Dmitrii, doctor  habilitat în şt. fizico – matematică, cercetător ştiinţific principal,

·         Kolesnik Alexander, doctor  habilitat în şt. fizico – matematică, cercetător ştiinţific coordonator,

·         Rîbachin Boris, doctor  habilitat în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,

·         Naval Elvira, doctor în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,

·         Corlat Andrei, doctor în şt. fizico – matematică, cercetător ştiinţific superior,

·         Bejan Andrei, doctor în şt. fizico – matematică, cercetător ştiinţific,

·         Fonoberova Maria, doctor în şt. fizico – matematică, cercetător ştiinţific,

·         Burcă Fevronia, inginer coordonator programator,

·         Cinic Boris, inginer coordonator programator,

·         Culicovschi Anatolie, inginer coordonator programator,

·         Smolina Liudmila, inginer coordonator programator,

·         Guţuleac Elena cercetător ştiinţific stagiar

·         Isac Cristina, inginer programator cat.3, masterand,

·         Popovscaia Marina, inginer programator cat.3,

·         Şider Natalia, inginer programator cat.3.

Contacte:

Institutul de Matematică şi Informatică,
Laboratorul „Modelare matematică”
str. Academiei 5, of. 321.
Tel: 73-80-46, Fax: 73-80-27.
e-mail: secrieru@renam.md

Direcţii ştiinţifice:

·         Modelarea matematică a proceselor dinamice deterministe  şi stocastice ca suport pentru dezvoltarea societăţii;

·         Metode matematice  şi de calcul performant pentru utilizare în cercetările  ştiinţifice  şi în învăţământul inovaţional, modelarea proceselor mecanice şi economice .

·         teoria probabilităţilor;

Potenţialul logistic:

Parcul de calculatoare al laboratorului include  12 calculatoare PC Pentium,  6 calculatoare Notebooc, 1 Cluster cu multe procesoare.

Scopul cercetărilor:

·         Studiul strategiilor optime în sensul Pareto, Nash şi Stackelberg în problemele de control optimal discret cu mai multe criterii şi cu funcţiile integrale de cost în timp;

·         Modelarea numerică a scurgerilor de gaz şi a fenomenului colapsului stelar supernova.

Importanţa practică:

·         Elaborarea modelelor matematice şi sistemelor aplicative pentru: aflarea strategiilor optime în sensul Pareto, Nash şi Stackelberg în problemele de control optimal discret cu mai multe criterii şi cu funcţiile integrale de cost în timp; simularea exploziei stelare supernova;  modelarea problemelor mecanice şi economice.

Rezultate obţinute:

Modelarea matematică

·         A fost elaborată metoda reţelei extinse, ce reprezintă o generalizare a metodei programării dinamice pentru problemele de control multicriterial discret. Aceasta metodă s-a utilizat pentru aflarea strategiilor optime în sensul Pareto, Nash şi Stackelberg în problemele de control optimal discret cu mai multe criterii şi cu funcţiile integrale de cost în timp. Metoda nominalizată permite soluţionarea problemei fluxului de cost minim în reţelele dinamice cu mai multe produse.

·         Au fost formulate şi soluţionate problemele de aflare a fluxurilor optime pe reţele generalizate care extind modelele precedente prin introducerea factorului de câştig.

·         Au fost create şi testate scheme adaptive de calcul bidimensional şi tridimensional în scopul aplicării lor la modelarea numerică a scurgerilor de gaz şi a fenomenului colapsului stelar supernova.

·         În cadrul modelării exploziei stelare supernova a fost elaborat modelul matematic şi propusă o metodă de calcul paralel bazată pe scheme adaptive tip TVD.

·         Au fost definitivate direcţiile utilizării eficiente a investiţiilor de stat şi estimată eficienţa lor în menţinerea creşterii economice durabile.

Teoria probabilităţii

·         A fost elaborată o metodă generală de cercetare a evoluţiilor aleatoare Marcov în spaţii euclidiene R (m2), bazată pe analiza transformărilor integrale şi a repartiţiilor lor. Metoda permite construirea teoriei generale a proceselor de transfer cu viteză finită, precum şi soluţionarea unor probleme aplicative importante din teoria difuziei cu viteză finită de propagare.

·         Au fost elaborate metode analitice, algoritmi şi module de programe pentru modelarea traficului informaţional diversificat în clase de priorităţi. 

Publicaţii naţionale 2006-2010

1.

Monografii

3

2.

Manuale

3

3.

Articole în reviste categoria B

28

4.

Articole în reviste categoria C

9

5.

Teze ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice naţionale

10

6.

Articole în culegeri electronice editate în ţară

3

Total

56

Publicaţii internaţionale 2006-2010

1.

Capitole în monografii publicate peste hotare

2

2.

Articole în reviste internaţionale cu factor de impact

18

3.

Articole în alte reviste internaţionale atestate

7

4.

Articole în culegeri internaţionale (recenzate)

17

5.

Articole în culegeri electronice editate în străinătate

9

6.

Referate prezentate la conferinţe ştiinţifice internaţionale publicate integral

24

7.

Comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifice internaţionale (1-3) pagini

68

Total

145

Proiecte internaţionale (2006-2010):

·         MTFP-1019A “Fluxurile multi-produs de cost minim pe reţele dinamice şi grafurile minime saturate (Minimum-cost Multicommodity Flows in Dynamic Networks and Minimum Saturated Graphs)”, conducătorul proiectului: M.Fonoberova, durata: 01.02.2007 – 31.03. 2007.

·         MTFP-1019A “Fluxurile dinamice multi-produs optime pe reţele şi grafurile minime saturate (Optimal Multicommodity Dynamic Flows in Networks and Minimum  Saturated Graphs)”, conducătorul proiectului: M.Fonoberova, durata: 01.10.2007 – 30.09.2008.

·         06.02.CRF “Studiul teoretic şi modelarea numerică a instabilităţilor şi proceselor disipative în colapsul stelar şi curenţilor nestaţionari în câmpul  gravitaţional”, conducătorul proiectului:  dr. G.Secrieru, durata: 2006 – 2007.

·         06.44.CRF “Analiza şi elaborarea modelelor de aşteptare cu priorităţi şi ciclice cu staţii neomogene şi utilizarea lor în proiectarea reţelelor regionale fără fir pentru transportul datelor, vocii şi a informaţiei video”, conducătorul proiectului: dr.h., membru cor. al A.Ş.M. Gh.Mişcoi, durata: 2006 – 2007.

·         08.820.08.05RF, Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de control  a   sistemelor dinamice complexe”, conducătorul proiectului:  dr. G.Secrieru, durata: 2008 – 2009.

·         08.820.08.09RF “Elaborarea metodelor şi algoritmilor pentru cercetarea protocoalelor informaţiei multimedia în reţelele fără fir de bandă largă cu dirijare centralizată”, conducătorul proiectului: dr.h., academician N. Andronati, durata: 2008 – 2009.

·         08.820.06.40RF “Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor”, conducătorul proiectului:  dr.h. B.Rîbachin, durata:   2008 – 2009.

·         09.820.08.01GF Analiza şi modelarea procesării traficului informaţional în viitoarele generaţii de reţele”, conducătorul proiectului:  dr.h., membru cor. al A.Ş.M. Gh.Mişcoi, durata: 2009.

·         09.820.08.03GF “Suport decizional şi algoritmi pe structuri grid cu mai multe nivele  pentru reţeaua de comunicaţii CENETIX”, conducătorul proiectului: dr.h. D.Lozovanu, durata: 2009.

·         10.820.08.06BF, Proiectul  AŞM - Belarus “Cercetarea modelelor de aşteptare cu priorităţi în sisteme contemporane de diversificare a resurselor informaţionale”, conducătorul proiectului:  dr.h., membru cor. al A.Ş.M. Gh.Mişcoi, durata: 2010-2011.

·         4624, STCU, Computer monitoring technology for operational state and accidental risk of poison-fluid and petroleum depots”, conducătorul proiectului:  dr.h. B.Rîbachin, durata:  10.2009 – 09.2011.

·         211338, 7th Framework Programme / EUROPEAN COMMISSION, High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities (HP-SEE)”, conducătorul proiectului:  dr. G.Secrieru, durata: 09.2010 – 08.2012.

Proiecte/granturi naţionale (2006-2010):

·         06.411.001F “Metode deterministe şi stocastice în modelarea sistemelor dinamice complexe”, proiect instituțional, conducătorul proiectului:  dr.h. D.Lozovanu, durata: 2006-2010.

·         07.411.02.06PA “Ridicarea rolului şi eficienţei investiţiilor de stat în creşterea economică  durabilă”, conducătorul proiectului:  dr. E.Naval, durata: 2007-2008.

·         07.411.13INDF “Problemele fluxurilor multi-produs optime în reţele dinamice şi metodele de soluţionare a lor”, conducătorul proiectului: M.Fonoberova  (doctorandă), durata: 2007 – 2008.

·         09.819.08.04A “Modelarea relaţiei constrângere – creştere economică în cadrul dezvoltării durabile”, conducătorul proiectului: dr. V.Geru, durata: 2009 – 2010.

·         10.839.08.01F Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor dinamice stohastice”, proiect instituţional, conducătorul proiectului: dr.h. D.Lozovanu, durata: 2010 – 2011.