Cele mai recente rezultate din domeniul biotehnologiei, dezbătute în cadrul a două foruri științifice internaționale

2019-10-28


Vicepreședintele AȘM, acad. Boris Gaina, a participat la, 21 octombrie 2019, la deschiderea a două foruri științifice de amploare  -  a V-a ediție a Simpozionului Științific Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” și a IV-a ediție a Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”, organizate de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) și Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Evenimentul a întrunit cca 300 de invitați, reprezentanți ai 18 universități din țară și de peste hotare, 36 de instituții de cercetare și 10 companii de afaceri din mai multe țări.

În cuvântul său de salut, vicepreședintele AȘM, acad. Boris Gaina a subliniat importanța manifestării care a reunit reprezentanți ai comunității științifice cu profil biologic și agricol din țară și de peste hotare. Academicianul a evidențiat rezultatele obținute de cercetătorii din domeniu din Republica Moldova, direcției de cercetare respective, remarcând bună imagine pe care au obținut-o instituțiile de cercetare atât în țară, cât și peste hotare, grației muncii depuse cu determinare, responsabilitate și perseverență. „Noi ne bucurăm de rezultatele acestea și sunt sigur că recomandările, concluziile formulate vor fi de un real folos comunității științifice, economiei naționale, culturii și spiritualității din RM”, a menționat acad. Gaina, remarcând suportul de care se bucură cercetătorii noștri, venit de la partenerii de peste hotare, în context salutând prezența acad. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, căruia i-a exprimat mulțumiri pentru susținerea necondiționată de mai mulți ani.  
 
Vicepreședintele AȘM a transmis, totodată, mesajul de salut al președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, iar conform unei decizii a Prezidiului AȘM, mai multor cercetători din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor le-au fost conferite diferite distincții ale AȘM. „Felicitări colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, felicitări tuturor organizatorilor acestei mari manifestări științifice importante. Ne dorim ca aceste rezultate pe care le-ați obținut să fie bine cunoscute și implementate”, a conchis acad. Gaina, dorind tuturor sănătate și noi succese.
 
Prezent la deschiderea evenimentului, consilierul prezidențial, dr. Corneliu Popovici a transmis mesajul de salut al Președintelui Republicii Moldova, împreună cu aprecierea efortului de asigurare a unui dialog constructiv între mediul academic, științific și cel de afaceri. În discursul său, consilierul Popovici și-a exprimat încrederea că problemele stringente din societatea noastră pot fi soluționate doar cu participarea comunității științifice, în context, făcând referire în special la problema calității apei, problema Nistrului, impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării socio-economice, precum și la acuta problemă a demografiei etc., or, aceste subiecte, consideră oficialul, vizează atât securitatea națională, cât și existența de viitor a Republicii Moldova. Având în vedere faptul că în momentul de față doar 1% din proiectele științifice se realizează în parteneriat cu mediul de afaceri, demnitarul a subliniat necesitatea unei apropieri dintre cercetare și business. În acest sens, consilierul Popovici a menționat inițiativele Președinției RM în vederea creării clusterilor dintre instituțiile educaționale, cele științifice și companiile private. Totodată, dr. Corneliu Popovici a reiterat înaintarea, de către șeful statului, a inițiativei legislative privind modificarea Codului cu privire la știință și inovare, menită să readucă sistemul de cercetare din țara noastră la normalitate. Consilierul prezidențial a dorit  participanților comunicare eficientă, exprimând deschiderea Președinției pentru conlucrare.
 
În cadrul ședinței plenare a luat cuvântul acad. Maria Duca, șef Centru genetica funcțională din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir”. „Am deosebita plăcere de a deschide oficial ședința plenară de astăzi, a două foruri științifice de mare amploare, care au devenit o tradiție în instituțiile noastre. În primul rând, este vorba de Simpozionul Științific Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”, organizat de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP), care se află la ediția a V-a și Conferința științifică națională cu participare internațională „Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri, a IV-a ediție”, organizată de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, a spus în cuvântul său inaugural acad. Maria Duca, mulțumind invitaților, oaspeților, tuturor celor care activează în acest domeniu, care a contribuit la buna organizare a evenimentului și a manifestat interes pentru manifestarea respectivă. Domnia Sa a subliniat că Simpozionul și Conferința se înscriu în șirul de evenimente, organizate sub egida Asociației Geneticienilor și a Amelioratorilor din RM și țin să abordeze numeroase probleme referitor la biodiversitatea și conservarea genofondului, ameliorare și productivitate, biotehnologii moltehne și implementarea acestora, toate susținute prin contextul schimbărilor climatice pentru dezvoltarea unor strategii privind agricultura durabilă și dezvoltarea economică a țării noastre.
 
La rândul său, dr. hab., Vasile Botnari, directorul Simpozionului Științific Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”, a salutat prezența participanților, oaspeților, felicitând gazda evenimentului care este Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, pentru faptul că menține tradițiile și tematica întrunirilor care a avut loc în 1996, simpozionul având drept scop dezbaterea celor mai recente rezultate remarcabile din domeniul biotehnologiei, obținute de cercetători din țară și peste hotare. „Cred că în aceste zile de toamnă oaspeții vor savura, pe lângă prezența multiplelor rapoarte științifice în domeniul geneticii și ameliorării plantelor, biotehnologiilor, în domeniul agricol și altele și culoarea de toamnă și foșnitul frunzelor care este pe străzile noastre. Le doresc să se simtă bine, în această sală, la aceste două manifestări științifice de mare amploare”, a relevat directorul Simpozionului.
 
„Vă mărturisesc că am anumite emoții, dar de câte ori am intrat în acest amfiteatru am fost extrem de emoționat de numărul mare de participanți și realizările extraordinare pe care le-am văzut în referatele de cercetare”, a spus în cuvântul său de salut acad. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, accentuând că nici o strategie, oricât ar fi ea de elaborată, nu are durabilitate, dacă la baza ei nu stau elemente și rezultate de cercetare științifică. Totodată, acad. Tabără a evidențiat că ne aflăm în fața unui moment extraordinar, schimbările climatice sunt o realitate, problemele de mediu sunt o realitate, iar problema poluării apelor de la suprafață și, mai ales de adâncire, este de actualitate. „În cercetarea științifică, dacă ai pierdut un moment ai pierdut pentru totdeauna și mă bucur că sunt astfel de abordări și noi încercăm la nivelul României să readucem cercetarea științifică mai spre agricultură, acolo unde-i este locul, biologia aplicată nu se găsește în alt loc mai potrivit, decât acolo unde lucrezi și cu natura și cu solul ca organism viu și cu ceea ce înseamnă o hrană vie pentru oameni”, a afirmat savantul român, relevând că sunt încă multe lucruri de făcut, una dintre marele probleme fiind finanțarea, salarizarea cercetătorilor, dar și alte probleme cu aspect prioritar. 
 
La deschiderea forului științific internațional au mai luat cuvântul acad. Teodor Furdui, dr. Larisa Andronic, director IGFPP, dr.hab. Aurelia Hanganu ș.a.
 
Evenimentul a continuat cu prezentare rapoartelor științifice în plen. În cea de-a două zi, participanții forului științific internațional au vizitat Laboratoarele de cercetare ale IGFPP. 
 
Eugenia Tofan, 
specialist principal, 
Secția Management Științific și Relații Externe