Funcții vacante în CSȘDT

ANUNŢ
privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţiile publice vacante
din cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
1.     Funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
-          Șef (fpc) al Serviciului audit intern;
-          Auditor intern (fpe) al Serviciului audit intern;
-          Consultant (fpe) al Direcției juridică;
-          Consultant (fpe) al Secția politică economică al Direcției politică economică și finanțe;
-          Specialist principal (fpe) al Secției finanțe al Direcției politică economică și finanțe;
-          Specialist (fpe) al Secției finanțe al Direcției politică economică și finanțe.
2.     Condiţii pentru de participare la concurs:
2.1  Cerinţe generale:
·         Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
·         Posedă limba de statscris şi vorbit, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este un avantaj;
·         Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
·         Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
·         Să dispună de studii necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
·      Să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale de comitere a infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal.
2.2  Cerinţe specifice:
a) Studii:
- Studii superioare și masterat;
- Posedă limba engleză, va fi un avantaj;
- Experiență profesională în domeniu, conform clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Abilităţi de operare PC.
b) Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
c) Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
3.     Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
-          formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante;
-          copia buletinului de identitate;
-         copiile diplomelor de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
-          copia carnetului de muncă;
-          copia CPAS și poliței de asigurare medicală;
-      cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Notă:
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
4.      Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, începînd cu data de 02 mai pînă la 20 mai 2017.
5.      Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 220, Secţia resurse umane.
 
Persoana responsabilă: Nicolae GHERBOVEI, șef  al Secției resurse umane.
      Telefon de contact: 022-27-03-39
 
B I B L I O G R A F I E
 

  1.  Constituția Republicii Moldova     

2.  Legea nr.259-XV din 15 07 2004 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 662).
3.  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840).
4.  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la  Codul de conduită a funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art. 243).
5.  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la  conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art. 351).
6.  Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 164-165/480 din 04 octombrie 2011);
7.  Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial nr. 63/213 din 31 martie 2012);
8.  Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial nr. 35-38 din 03 martie 2006);
9.  Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
10.  Hotărârea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ”Privind salarizare funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial nr. 104-108/371  din 01 iunie 2012)
11.  Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale (Monitorul Oficial nr. 35-41/73 din 14.02.2014).