Conditii angajare CSŞDT

I N F O R M A Ţ I A
privind condiţiile de desfăşurare a concursului
pentru funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Academia de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1.
2. Funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
- Șef (fpc), Direcția relații externe;

3. Condiţiile de participare la concurs:
- Deţine cetăţenia Republicii Moldova
- Posedă limba de stat;
- Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- Are studii de masterat;
- Posedă limba engleză;
- Dispune de cunoştinţe în domeniu;
- Abilităţi de operare PC;
- Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
- Experienţa în domeniu la șef - cel puțin 2 ani;
- Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie bună.

4. Candidaţii, în termenul indicat, vor depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care v-a conţine:
• Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
• Copia buletinului de identitate;
• Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
• Cazierul judiciar;
• Copia carnetului de muncă (dacă posedă);
• Copia livretului militar (dacă posedă);

B I B L I O G R A F I E
1. Constituţia Republicii Moldova.
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840).
3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art. 243).
4. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art. 351).
5. Legea nr.259-XV din 15 07 2004 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 662).
6. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 164-165/480 din 04 octombrie 2011);
7. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial nr. 63/213 din 31 martie 2012);
8. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
9. Hotărârea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ”Privind salarizare funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial nr. 104-108/371 din 01 iunie 2012)

5. Data limită a depunerii documentelor de către candidaţii la funcţiile vacante este până la 30 august 2017.

6. Modalitatea depunerii documentelor:
Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 220, Secţia resurse umane.

Persoana responsabilă:
Nicolae Gherbovei
Telefon de contact: 022-27-03-39
NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.