Вакансии

Funcțiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnolgoică al Academiei de Științe a Moldovei:

1. Direcția Juridică:

 • Șef al Direcției

2. Centrul Media:

 • Specialist principal

3. Direcția Logisitcă:

 • Inginer principal (temporar vacantă)
 • Inginer superior (temporar vacantă)
 • Operator introducere (temporar vacantă)
 • Secretar al conducătorului (temporar vacantă)

4. Serviciul Intern de Protecție și Prevenire:

 • Inginer principal
 • Inginer superior

Funcțiile vacante din cadrul Consiliului Consiliului Consultativ de Expertiză:

 • Cercetător științific

 

Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice (funcțiile vacante din cadrul Direcției Juridice și Centrului Media):

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • Posedă limba de stat;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
 • Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputație bună.
 • Studii de masterat;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Dispune de cunoştinţe în domeniu;
 • Abilităţi de operare PC.
 • Pentru funcția de specialist principal în cadrul Centrului Media sunt necesare abilități de comunicare și scriere.
 • Pentru funcția de șef al Direcției juridice este necesar ca candidatul să dețină gradul științific de doctor în științe.
 • Experienţa managerială în domeniu pentru funcția de șef al Direcției – 4 ani, iar pentru funcția de specialist principal – 1 an de activitate în domeniu.

Candidaţii, în termenul indicat, vor depune personal dosarul de concurs, care v-a conţine:

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de doctor în științe (pentru funcția de Șef al Direcției juridice)
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Copia carnetului de muncă (dacă posedă);
 • Copia livretului militar (dacă posedă);

Data limită a depunerii documentelor de către candidaţii la funcţiile vacante este 8 septembrie 2014.

Modalitatea depunerii documentelor:
Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 110, Secția resurse umane.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.

Bibliografie:
1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 //Monitorul Oficial 1, 12.08.1994
2. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004
3. Statutul Academiei de Științe a Moldovei // Aprobat prin Hotărîrea Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. XV/6 din 12 martie 2013
4. Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 // Monitorul Oficial 206-211/818, 20.09.2013
5. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 // Monitorul Oficial 159-162/648, 29.07.2003
6. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 // Monitorul Oficial 82-86/661, 22.06.2002
7. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225 din 30.05.2003 // Monitorul Oficial 111-115/451, 12.06.2003
8. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 04.07.2008 // Monitorul Oficial 230-232/840, 23.12.2008
9. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25 din 22.08.2008 // Monitorul Oficial 74-75/243, 11.04.2008
10. Legea cu privire la conflictul de interese nr 16 din 15.02.2008 // Monitorul Oficial 94-96/351, 30.05.2008
11. Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr. 155 din 21.07.2011 // Monitorul Oficial 164-165/480, 04.10.2011
12. Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012//Monitorul Oficial 63/213, 31.03.2012
13. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public //Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009
14. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici //Monitorul Oficial 104-108/371, 01.06.2012

 

Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor în cadrul Direcției Logistice și Serviciului Intern de Protecție și Prevenire:

 • Posedă limba de stat;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Are studii superioare;
 • Abilităţi de operare PC;
 • Experienţa de muncă va fi un avantaj;

Documentele necesare:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii;
 • Carnetului de muncă (dacă posedă);
 • Copia livretului militar (dacă posedă);
 • Copia CPAS
 • Copia poliței de asigurare medicală

 

Persoana responsabilă:
Igor SEROTILA, șef Secție resurse umane
Telefon de contact: (022) 27 03 39

 

Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției în cadrul Consiliului Consultativ de Expertiză:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat șu una din limbile de circulație internațională;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputație bună;
 • Studii superioare, grad științific de doctor în științe;
 • Dispune de cunoştinţe în domeniul științei, preferabil cu experiență de participare în proiecte de cercetare;
 • Abilităţi de operare PC.

Sarcinile de bază pentru funcția de cercetător științific:

 • Participă la organizarea procesului de expertiza a proiectelor din sfera științei și inovării;
 • Răspunde de proiectele din sfera științei și inovării aflate în gestiune;
 • Pune la dispoziția experților independenţi proiectele spre expertiză, formularele, fişele, ghidurile și alte documente aferente procesului de expertiză;
 • Asigură confidenţialitatea expertizelor proiectelor şi datelor experţilor independenţi;
 • Contribuie la remedierea conţinutului fişelor de evaluare şi criteriilor de expertizare;
 • Menține comunicarea cu experții selectați în scopul derulării adecvate a expertizei;
 • Informează promt conducerea CCE despre oricare circumstanțe care pot perturba activitatea de expertiză;
 • Contribuie la promovarea sarcinilor instituției

Condiţiile de muncă:

 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • Posibilităţi de promovare şi instruire continuă, inclusiv prin comunicare cu mediul academic şi ştiinţifico-didactic naţional şi internaţional.

Persoanele interesate vor depune dosarul de concurs, care v-a conține:

 • Curiculum Vitae;
 • Scrisoare de motovație
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei/lor de studii şi altor certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar (dacă posedă);
 • Copia certificatului de cunoaștere a limbilor străine

Modalitatea depunerii documentelor:
Dosarul de concurs se depune personal la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 201 sau se expediază la adresa electronică a instituției: cc.expertiza@gmil.com. Pentru întrebări legate prezentul anunț a se utiliza adresa electronică a instituției (cc.expertiza@gmail.com) sau nr. tel. 022 272791.

Data limită de depunere a documentelor solicitate este 12 septembrie 2014.

NOTĂ: La interviu se prezintă originalul documentelor.

Bibliografie:

1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004;
2. Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 // Monitorul Oficial 206-211/818, 20.09.2013;
3. Legea cu privire la conflictul de interese nr 16 din 15.02.2008 // Monitorul Oficial 94-96/351, 30.05.2008
4. www.cce.asm.md