Вакансии

I N F O R M A Ţ I A
privind condiţiile de desfăşurare a concursului
pentru funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

1. Denumirea şi sediul instituţiei:
Academia de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1.

2. Funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
- Șef de Secție, Secția politică economică a Direcţia politică economic și finanțe.
- Specialist superior (temporar vacantă), Direcţia politici în sfera științei și inovării.
- Specialist, Direcţia relații externe;

3. Condiţiile de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • Posedă limba de stat;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Are studii de masterat;
 • Posedă limba engleză;
 • Dispune de cunoştinţe în domeniu;
 • Abilităţi de operare PC;
 • Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
 • Experienţa în domeniu la șef de Secție - cel puțin 5 ani;
 • Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie bună.

4. Candidaţii, în termenul indicat, vor depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care v-a conţine:

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Copia carnetului de muncă (dacă posedă);
 • Copia livretului militar (dacă posedă);

Bibliografie

 1. Constituţia Republicii Moldova.
 2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840).
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art. 243).
 4. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art. 351).
 5. Legea nr.259-XV din 15 07 2004 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 662).
 6. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 164-165/480 din 04 octombrie 2011);
 7. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial nr. 63/213 din 31 martie 2012);
 8. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
 9. Hotărârea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ”Privind salarizare funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial nr. 104-108/371 din 01 iunie 2012)

5. Data limită a depunerii documentelor de către candidaţii la funcţiile vacante este până la 31 martie 2014.

6. Modalitatea depunerii documentelor:
Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 110, Secţia resurse umane.

Persoana responsabilă:
Lilia Cojucari, specialist principal
Telefon de contact: 022-27-00-10

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.
 

I N F O R M A Ţ I A
privind condiţiile de desfăşurare a concursului
pentru funcţia vacantă din cadrul Consiliului Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

1. Denumirea şi sediul instituţiei:
Academia de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.1.

2. Funcţia vacantă din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
- Director al Consiliului Consultativ de Expertiză

3. Condiţiile de participare la concurs:
- Deţine cetăţenia Republicii Moldova
- Posedă limba de stat;
- Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- Titlul de doctor în științe;
- Posedă limba engleză;
- Abilităţi de operare PC;
- Experienţa în calitate de cel puţin şef de Laborator ori Decan de facultate – 5 ani.
- Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie bună.
- Calitatea de conducător de program de stat, proiect internaţional de cercetare este un avantaj.

4. Candidaţii, în termenul indicat, vor depune personal dosarul de concurs, care v-a conţine:

 • CV actualizat;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar (dacă posedă);
 • Lista lucrărilor publicate;
 • Două recomandări din partea cercetătorilor.

5. Data depunerii documentelor de către candidaţii la funcţiile vacante este de la 01 februarie până la 30 aprilie 2014.

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 220, Secţia resurse umane.

Relaţii suplimentare: Ion VÂRŢANU – şef al Secţiei resurse umane. Telefon de contact: 022-27-03-39
 

I N F O R M A Ţ I E
privind condiţiile de desfăşurare a concursului
pentru funcţiile vacante din cadrul Universitâții Academiei de Stiinte a Moldovei

1. Denumirea şi sediul instituţiei:
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, str. Academiei 3/2, mun. Chisinau
2. Funcţiile vacante din cadrul Universitatii Academiei de Stiinte a MoldoveiAcademiei de Ştiinţe a Moldovei:

 • Șef Secție Relații internaționale și informatizare;
 • Specialist principal metodist în Sectia relații internaționale și informatizare;
 • Șef Secție Resurse umane;
 • Inspector superior în Secția Resurse umane;
 • Specialist-coordonator metodist în Secția Școli doctorale și instruire continuă.

3. Condiţiile de participare la concurs:
- Deţine cetăţenia Republicii Moldova
- Posedă limba de stat;
- Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- Are studii de masterat;
- Posedă limba engleză(pentru colaboratorii Secției Relații internaționale și informatizare);
- Dispune de cunoştinţe în domeniu;
- Abilităţi de operare PC;
- Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei ;
- Experienţa în domeniu – 2 ani
- Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie bună.

Informații suplimentare la tel: 022737427, 022739972. 

Concurs de selectare a Punctelor Naţionale de Contact pentru
Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene (2014-2020)

În contextul lansării de la 1 ianuarie 2014, de către Comisia Europeană, a noului Program Cadru în domeniul cercetării-inovării „Orizont-2020” (H2020), Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru ocuparea poziţiilor vacante de Puncte Naţionale de Contact (NCP-uri) pentru noul program la următoarele domenii:

1. Sănătate, Schimbări Demografice și Bunăstare (Health, Demographic Change and Wellbeing);
2. Consiluil European de Cercetare, (European Research Council)

în baza următoarelor criterii:
- Studii de masterat în domeniul respectiv sau domeniile conexe (deţinerea titlului de doctor va fi considerată o prioritate),
- Experienţă în activitatea de cercetare,
- Cunoaşterea excelentă a limbilor Română, Engleză şi Rusă;
- Cunoaşterea principiilor de bază, scopului, structurii şi a modalităţilor întregului spectru de instrumente a Programului Cadru al UE H2020;
- Tendinţa de instruire continuă, disponibilitatea de a lucra inclusiv în bază de voluntariat;
- Abilităţi de analiză, de lucru în echipă, organizatorice şi de comunicare;
- Experienţă de participare în gestionarea proiectelor internaţionale și europene de cercetare;
- Cunoştinţe în domeniul TI, in special utilizarea paginilor web (ex.plasarea informației), lucrul cu bazele de date, generarea de rapoarte de pe site-urile specializate etc.

Fiecare NCP va fi implicat în următoarele activităţi:
- Familiarizarea deplină cu obiectivele, principiile şi conţinutul programului pentru care este nominalizat şi a Programului integru H2020.
- Diseminarea documentaţiei generale şi specifice privind programele de Cercetare şi Inovare ale Comunităţii Europene;
- Organizarea de activităţi promoţionale şi oferirea consultanţei în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte PC7 si H2020;
- Organizarea zilelor de informare, seminarelor şi atelierelor de lucru la nivel local şi regional;
- Organizarea traning-urilor, seminarelor, videoconferinţelor şi a altor evenimente cu implicarea experţilor străini, reprezentanţilor Comisiei Europene şi a reţelei de NCP-uri europene cu experienţă avansată în domeniu;
- Folosirea instrumentelor electronice pentru diseminarea informaţiei privind Programul Cadru H2020;
- Implicarea responsabililor de relaţii internaţionale din organizaţiile din sfera de cercetare şi inovare în procesul de informare continuă despre oportunităţile H2020, de elaborare a propunerilor de proiect, antrenarea acestora în scrierea propunerilor de proiect şi managementul proiectelor;
- Asisitenţa pentru activităţile de cautare a partenerilor;
- Crearea unui serviciu competent de consultanţă şi a unei reţele de diseminare a
informaţiei prin intermediul paginii web şi a altor mijloace informaţionale;
- Promovarea proiectelor curente bilaterale şi multilaterale pentru participarea în Programul H2020;

Candidaţii vor depune CV-ul şi o scurtă argumentare despre priorităţile în calitate de NCP, experienţa acumulată în participarea în programele internaţionale și europene în limba Română (1 pag.) cu indicarea poziţiei solicitate.

Dosarele vor fi prezentate la Centrul Proiecte Internaţionale pînă pe data de
19 august 2013, ora 17.00 pe adresa: Ştefan cel Mare 1, AŞM, bir. 433, 440, tel.: 022274534; e-mail: lidia.virtan@ gmail.com

Anunţ privind desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiei vacante de contabil şef în cadrul Instituţiei Publice Consiliul Consultativ de Expertiză

Cerinţe faţă de candidaţi:
Studii: Superioare de specialitate
Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul financiar-contabil, preferabil în sectorul public
Aptitudini profesionale:
1. Cunoaşterea legislaţiei naţionale din domeniul financiar-contabil şi muncii;
2. Cunoaşterea limbii de stat, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
3. Cunoştinţe profunde de operare a computerului, inclusiv a programelor de contabilitate, preferabil Universal Accounting;
4. Cunoaşterea instrucţiunilor de organizare a evidenţei contabile, modului de perfectare a operaţiunilor şi organizarea circuitului documentelor pe sectoare de evidenţa, formelor şi modului de perfectare a calculelor financiare;
5. Cunoaşterea modului de primire, înregistrare, păstrare şi eliberare a mijloacelor băneşti, a bunurilor materiale etc.;
6. Asigurarea gestionării fondurilor în numerar şi bunurilor din casă conform legislaţiei.

Condiţiile de muncă:
1. Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00.
2. Condiţii de muncă excelente într-o echipă dinamică şi inovativă;
3. Posibilităţi de promovare şi instruire continuă, inclusiv prin comunicare cu mediul academic şi ştiinţifico-didactic naţional şi internaţional;

Se v-a da preferinţă persoanelor cu experienţă de muncă în calitate de contabil în sectorul public. Persoanele pensionare vor fi angajaţi în bază de contract pe o perioadă temporară, cu posibilitatea de prelungire.

Solicitanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul şi alte acte relevante la adresa: cc.expertiza@gmail.com şi se pot adresa telefonic la nr. 022 272791 pentru programarea unui interviu sau eventuale întrebări. Concursul v-a fi deschis pînă la găsirea candidaturii potrivite.