Вакансии

INFORMAŢIA
privind condiţiile de desfăşurare a concursului
pentru funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

1. Denumirea şi sediul instituţiei:
Academia de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1.

2. Funcţiile vacante din cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
- Consultant, Direcţia politici în sfera științei și inovării;
- Consultant superior (economist), Direcţia politică economic și finanțe;
- Consultant (economist), Direcţia politică economică și finanțe.

3. Condiţiile de participare la concurs:
- Deţine cetăţenia Republicii Moldova
- Posedă limba de stat;
- Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- Are studii de masterat;
- Posedă limba engleză;
- Dispune de cunoştinţe în domeniu;
- Abilităţi de operare PC;
- Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
- Experiență în domeniu: consultant superior (economist) – 1 ani, consultant (economist) – 0,5 ani;
- Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie bună.

4. Candidaţii, în termenul indicat, vor depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care v-a conţine:
• Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
• Copia buletinului de identitate;
• Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
• Cazierul judiciar;
• Copia carnetului de muncă (dacă posedă);
• Copia livretului militar (dacă posedă);

5. Data limită a depunerii documentelor de către candidaţii la funcţiile vacante este până la 30 iunie 2014.

6. Modalitatea depunerii documentelor:
Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 220, Secţia resurse umane.

Persoana responsabilă:
Igor Serotila, șeful Secției resurse umane
Telefon de contact: 022-27-03-39

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.

Bibliografie:

 1. Constituţia Republicii Moldova.
 2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840).
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art. 243).
 4. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art. 351).
 5. Legea nr.259-XV din 15 07 2004 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 662).
 6. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 164-165/480 din 04 octombrie 2011);
 7. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial nr. 63/213 din 31 martie 2012);
 8. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
 9. Hotărârea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ”Privind salarizare funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial nr. 104-108/371 din 01 iunie 2012).

Concursul pentru suplinirea postului vacant de director al Consiliului Consultativ de Expertiză

Concursul se va desfășura pentru următoarea organizație:

1. Consiliul Consultativ de Expertiză (CCE)

Comisia de concurs:

1) Președintele comisiei - academician Gheorghe DUCA;
2) Secretarul comisiei – dl. Igor SEROTILA;
3) Membrii comisie:
- academician Teodor FURDUI;
- academician Ion TIGHINEANU;
- m. c. Ion GUCEAC;
- dr. hab. Aurelia HANGANU;
- dna. Angela BELINSCHI;

Criterii și condiții de eligibilitate:

Postul de conducere al CCE poate fi ocupat pe un termen de 4 ani, de orice persoană selectată pe bază de concurs, care are:

 • capacitate de exercițiu și vârsta de cel mult 62 ani;
 • statutul de rezident al Republicii Moldova;
 • calități profesionale și morale remarcabile;
 • experiență managerială.

Conform Codului cu privire la știință și inovare (art. 134, alin. (2) și (5) al Codului cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004):

 • În organizațiile de drept public din sfera științei și inovării una și aceeași persoană nu poate ocupa funcția de director, de director adjunct sau de secretar științific mai mult de două termene consecutive.
 • Una și aceeași persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere în organizația de drept public din sfera științei și inovării.

Directorul poate fi angajat doar în calitate de cadru titular al CCE.

Directorul CCE poate să cumuleze până la 0,5 din norma didactică sau până la 240 ore anual sau până la 0,5 din norma de activitate în cercetare (cercetător științific principal, coordonator, consultant).

Candidații la postul de director pot fi înaintați atât de CSŞDT, de Președintele Academiei de Științe, cât și de persoanele fizice în baza cererii proprii.

Dosarul personal trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

• cererea de participare;
• copia diplomei de studii superioare;
• copia actului de identitate;
• curriculum vitae;
• proiectul programului de activitate pentru următorii 4 ani.

Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Academiei de Științe a Moldovei, bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 220, Secția resurse umane.

Calendarul concursului:

Activitatea Termen limită
Lansarea concursului 17 iunie 2014
Depunerea dosarelor de către candidați Până la 30 de zile de la lansarea concursului
Comisia examinează corespunderea dosarelor candidaților criteriilor și condițiilor expuse în Regulament și prezintă pentru aprobare prin hotărârea CSŞDT a listei candidaților la posturile de conducere
În termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor candidaților
Candidații la postul de director al organizației își expun pentru examinare Adunării colectivului organizației programului de activitate pentru următorii 4 an În termen de 15 zile după înregistrare
Organizarea alegerilor în cadrul ședinței CSŞDT În termen de 15 zile de la emiterea deciziei Adunării colectivului organizației
Contestațiile privind desfășurarea alegerilor și rezultatele concursului În termen de 10 zile de la expirarea termenului concursului (intrarea în vigoare a hotărârii CSȘDT)
Soluționarea de către CSȘDT a contestațiilor În termen de 30 de zile de la data depunerii