RAPORTAREA ANUALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT ȘI AL PROIECTELOR BI-MULTILATERALE PENTRU ANUL 2022

06.12.2022
Unique visitors: 983

În conformitate cu art. 67 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), prevederile subpunctului 20 al punctului 7 și subpunctului 4 al punctului 16 ale Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Secțiile de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv ale celor finanţate din bugetul de stat.

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 247 din 5 decembrie 2022, se aprobă desfășurarea audierilor publice ale rezultatelor științifice obținute în cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2022) și al proiectelor bi-multilaterale.

Examinarea rapoartelor științifice va avea loc în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM în perioada 8-20 decembrie 2022, în baza Fișei de evaluare a rapoartelor științifice cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare.

Graficul desfășurării audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, etapa anului 2022, poate fi consultat la linkul https://asm.md/audieri-publice-2022, https://asm.md/proiecte-din-programele-de-stat-decembrie-2022, în conformitate cu prioritățile strategice și domeniile de competență ale Secțiilor de Științe ale AȘM.

 

Instrucțiune de raportare.

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea privind raportarea anuală a implementării proiectelor din cadrul Programului de Stat și al proiectelor bi-multilaterale pentru anul 2022 (https://asm.md/ancd-instructiunea-privind-raportarea-anuala-implementarii-proiectelor-din-cadrul-program-de-stat), aprobată de ANCD în coordonare cu AȘM.

Conducerea Secțiilor de Științe ale AȘM și secretarii științifici ai Secțiilor de Științe vor nominaliza experți pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice. Experții nominalizați vor păstra confidențialitatea și vor evita conflictele de interes la examinarea rapoartelor științifice.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la ședința de audieri publice, pe site-urile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării vor fi obligatoriu publicate Rapoartele științifice anuale care urmează a fi audiate.

În ședința de audieri publice, conducătorii de proiecte vor prezenta rezultatele obținute în anul de referință (conform modelului elaborat de AȘM și transmis directorilor de proiecte), vor răspunde la eventualele întrebări. Secretarul științific/adjunctul conducătorului Secției de Științe va da citire avizului consolidat al experților confidențiali.

După audierile publice, conducătorii de proiecte, în termen de 3 zile lucrătoare, vor completa rapoartele științifice (după caz) și vor transmite în adresa Secțiilor de Științe ale AȘM 3 exemplare ale rapoartelor științifice (pe suport de hârtie), precum și versiunea electronică finală a raportului (în format pdf și Word), care vor fi plasate obligatoriu pe paginile web ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, după avizarea finală de către AȘM.

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM, în perioada 21-23 decembrie 2022, vor examina rapoartele perfectate conform cerințelor (versiunea finală) și vor elabora avizele Secțiilor de Științe ale AȘM cu privire la rapoartele anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, proiectelor bi-multilaterale, care vor fi plasate pe site-ul AȘM, la rubrica „Audieri publice”, împreună cu rezumatul raportului (perfectat conform cerințelor).

La data de 26 decembrie 2022, AȘM va transmite către ANCD rezultatele audierilor publice cu Avizele consultative ale Birourilor Secțiilor AȘM, separat pentru fiecare raport științific Program de Stat / proiect bi-multilateral.

 

Pentru detalii suplimentare privind audierile publice vă rugăm să contactați conducerea Secțiilor de Științe: Secția Științe ale Vieții (https://asm.md/sectii_de_stiinte/1), Secția Științe Exacte și Inginerești (https://asm.md/sectii_de_stiinte/2), Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (https://asm.md/sectii_de_stiinte/3), precum și șeful Secției Management academic și relații externe a AȘM dr. Tudor Braniște (e-mail [email protected], tel.: 022-542825) și secretarul științific general al AȘM (e-mail [email protected], tel.: 022-270313).

Audierile publice se vor desfășura în format hibrid și sunt în acces deschis cu transmisiune live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/tv).

La audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM sunt invitați reprezentanții ANCD, ai conducerii universităților și institutelor de cercetare, ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, reprezentanții mass-media.

 

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general al AȘM

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online