Prezidiul ASM

Organul executiv al Academiei de Științe este Prezidiul, care organizează și coordonează activitatea Academiei de Științe în conformitate cu Codul cu privire la știință și inovare a Republicii Moldova, Statutul şi regulamentul Prezidiului.

Prezidiul este format din Președinte, vicepreședinți și secretarul științific general.

Atribuțiile Prezidiului:

  • coordonează și asigură elaborarea raportului asupra stării științei care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
  • convoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării generale conform Statutului AȘM;
  • propune acordarea distincțiilor de stat, premiilor naționale, premiilor internaționale, conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Ştiinţe, Premiul Academiei de Ştiinţe;
  • prezintă, în modul și termenele stabilite, rapoarte de activitate și dări de seamă despre utilizarea mijloacelor bugetare;
  • propune, la solicitarea ministerelor și altor organe centrale de specialitate ale statului, cercetători în domenii ale științelor pentru activități ad-hoc consultative;
  • aprobă proiectul bugetului şi bugetul Academiei de Ştiinţe;
  • aprobă cadrul bugetar de cheltuieli pe termen mediu pentru Academia de Ştiinţe;
  • exercită alte atribuții în domeniul cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul AȘM.

Înregistrări online