Adunarea Generală l-a ales pe academicianul Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

18.11.2023
Vizitatori unici: 1557

La 17 noiembrie 2023, a avut loc Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei, sesiunea a XIII-a, convocată prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 231 din 2 noiembrie 2023, în temeiul prevederilor punctului 37 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare). Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a propus pentru examinare chestiunea alegerii Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În conformitate cu prevederile statutare, Președintele AȘM este ales de Adunarea Generală a AȘM, care la ziua de azi este compusă din 119 persoane: 37 academicieni (dintre care 15 în Secția Științe ale Vieții; 13 – Secția Științe Exacte și Inginerești; 9 – Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), 37 de membri corespondenți (15 – Secția Științe ale Vieții, și câte 11 în Secția Științe Exacte și Inginerești și Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte) și 45 de cercetători științifici, membri ai celor trei secții de științe (aleşi prin concurs, rezultatele căruia au fost făcute publice la 18 august 2023). Actualizarea componenței Adunării generale a AȘM a avut loc la sesiunea a XII-a Adunării generale a AȘM din 6 septembrie curent.

În lista personalului scriptic aprobată prin Hotărârea Prezidiului nr. 250 din 16 noiembrie curent, pentru participare la Adunarea Generală au fost incluse 96 de persoane. În total la sesiunea a XIII-a a fost prezenţi, conform listelor de înregistrare, 93 membri ai Adunării Generale, sesiunea a fost deliberativă.

Președintele interimar al AȘM mem. cor. Svetlana Cojocaru a deschis ședința Adunării Generale, reiterând că „prin Hotărârea Prezidiului nr. 196 din 22 septembrie 2023, în temeiul prevederilor art. 68 alin. (4) lit. b), art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat) şi conform subpunctului (2) punctul 29 şi punctelor 33-45 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, adoptat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a anunțat concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.

După aprobarea Regulamentului de lucru al ședinței, președintele interimar al AȘM mem. cor. Svetlana Cojocaru a precizat că în conformitate cu punctul 44 al Statutului AȘM, aprobat în redacție nouă la 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare), Adunarea Generală a Academiei de Științe este prezidată de un membru titular. Astfel, a propus în calitate de Președinte al Adunării Generale acad. Ion Toderaș (Secția Științe ale Vieții), votat unanim, care a și prezidat sesiunea a XIII-a a Adunării Generale.

În calitatea sa de moderator al ședinței, acad. Ion Toderaș a precizat că Prezidiul AȘM a aprobat prin Hotărârea nr. 222 din 10 octombrie componența nominală a Comisiei de organizare a alegerilor Președintelui Academiei de Științe a Moldovei: acad. Gheorghe Ghidirim (Secția Științe ale Vieții); acad. Aurelian Gulea (Secția Științe Exacte și Inginerești); acad. Gheorghe Mustea (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte); mem. cor. al AȘM Constantin Gaindric (Secția Științe Exacte și Inginerești); mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari (Secția Științe ale Vieții). Funcțiile de secretar al Comisiei au fost exercitate de dna Angela Belinschi, șef al Secției juridice și resurse umane.

Comisia în cauză l-a ales în calitate de președinte pe dl acad. Gheorghe Ghidirim, vicepreședinte al Comisiei a fost ales dl acad. Aurelian Gulea.

În contextul celor menționate, acad. Ion Toderaș a oferit cuvânt acad. Gheorghe Ghidirim, preşedintele Comisiei de concurs pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a prezentat un raport detaliat de activitate al Comisiei.

A urmat procedura de alegere a Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea Preşedintelui AȘM, fiind propuse cinci persoane (câte două de la Secţia Ştiinţe ale Vieţii și Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umaniste şi Arte, o persoană de la Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti).

Prin majoritatea de voturi a fost aleasă Comisia de numărare a voturilor pentru alegerea Preşedintelui AȘM în următoarea componență: acad. Victor Lăcustă, mem. cor. Svetlana Șciuca, mem. cor. Mihail Popa, acad. Mihai Cimpoi, mem. cor. Alexandru Stratan, care s-au întrunit pentru a-și alege președintele și secretarul.

Candidatul la funcția de Președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu, a prezentat programul de activitate pentru mandatul de patru ani, punctând cele mai importante aspecte legate de starea actuală a cercetării, experiența țărilor din spațiul european de cercetare, locul și rolul academiilor de științe și importanța cercetării pentru dezvoltarea durabilă a țării. Programul de activitate (link) al acad. Ion Tighineanu a inclus o serie de acțiuni care vor fi realizate în următorii ani.

După prezentarea programului de activitate, a urmat o rundă de întrebări și răspunsuri, precum și dezbateri pe marginea celor expuse, la care au participat acad. Gheorghe Rusnac, acad. Gheorghe Duca, acad. Teodor Furdui, acad. Victor Lăcustă, mem. cor. Boris Boincean și mem. cor. Valeriu Matei.

Odată finalizate dezbaterile aprinse, președintele ședinței acad. Ion Toderaș a pus la vot, în conformitate cu punctul 44 al Statutului AȘM, includerea în buletinul de vot a candidaturii domnului academician Ion Tighineanu, propunere aprobată cu majoritatea de voturi (două abțineri, un vot împotrivă).

Mem. cor. Alexandru Stratan, ales preşedinte al Comisiei de numărare a voturilor, a dat citire procesului-verbal nr. 1 al şedinţei Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea preşedintelui AȘM. De asemenea, a explicat procedura de votare, demonstrând pe ecran buletinul de vot, modelul căruia a fost aprobat de membrii Adunării Generale, care și-au exprimat ulterior votul secret.

Președintele comisiei de numărare a voturilor mem. cor. Alexandru Stratan a anunțat următoarele rezultate ale votării exprimate de membrii Adunării Generale:

Au fost eliberate 89 de buletine de vot.

Din urna de votare au fost extrase 89 de buletine, după procesarea cărora au fost consemnate în procesul-verbal nr. 3 următoarele rezultate:

„81 de voturi pentru alegerea acad. Ion Tighineanu în calitate de Președinte al AȘM.

6 voturi – împotrivă.

2 voturi – abținere”.

Procesul-verbal nr. 3 al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea Preşedintelui AȘM a fost aprobat prin majoritatea de voturi.

Acad. Ion Toderaș a dat citire textului proiectului hotărârii Adunării Generale a AȘM din 17 noiembrie 2023 Cu privire la alegerea dlui academician Ion Tighineanu în funcția de Președinte al Academiei de Științe a Moldovei:

„În temeiul prevederilor articolului 68 alin.(4) lit. b) și articolului 69 alin. (1) ale Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (republicat), punctelor 35-45 ale Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. I/2 din 24.01.2019 (cu modificările și completările ulterioare) și în conformitate cu rezultatele votării secrete, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei hotărăște:

Se alege în funcția de Președinte al Academiei de Științe a Moldovei domnul academician Ion Tighineanu.

Temeiul: Proces-verbal nr. 3 din 17 noiembrie 2023 al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea președintelui AȘM”.

Președintele Adunării Generale din 17 noiembrie 2023 acad. Ion Toderaș, felicitându-l pe acad. Ion Tighineanu cu alegerea în calitate de Președinte al AȘM pentru cel de-al doilea mandat, i-a înmânat Președintelui nou-ales al AȘM însemnele academice – colanul Președintelui AȘM, urându-i mult succes în realizarea acțiunilor propuse în Programul de activitate.

Programul sesiunii a XIII-a a Adunării Generale din 17 noiembrie 2023, care a avut pe agenda zilei alegerea Președintelui AȘM, a finalizat cu „Oda Academiei” de acad. Eugen Doga.

 

Categorie:

Înregistrări online