Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM, consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare

14.11.2022
Vizitatori unici: 1089

Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei s-a întrunit, la 10 noiembrie 2022, la Ședința solemnă pentru a marca Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

La festivitate au participat membrii AȘM; E.S. dl Uldis Mikuts, Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova; E.S. dl Andrian Roșa, Ambasadorul Republicii Moldova în Letonia (online); președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc; președintele Consiliului directorilor de institute dr. hab., profesor Victor Juc; directorul general interimar al ANCD dl. Vadim Iațchevici; directorul general al AGEPI dr. Eugeniu Rusu; președintele Consiliului de Etică al AȘM acad. Eva Gudumac; președintele Consiliului Consultativ al Academicienilor acad. Mihai Cimpoi; directori de institute, rectori ai universităților, cercetători științifici și mai mulți tineri cercetători.

Ședința solemnă a Adunării Generale a AŞM a fost deschisă de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a menționat că Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată în fiecare an la 10 noiembrie, oferă o posibilitate de mobilizare și concentrare a factorilor de decizie, mediului academic, societății civile în jurul temei fundamentale a științei și rolului ei în lumea modernă. „Să nu uităm că pentru a crește cetățeni activi, responsabili, este necesară implicarea cercetătorilor pe domeniile lor de competență, conlucrarea strânsă între cercetare, educație, stat, mediul de afaceri, societate. Subscriem sub afirmația Prof. Klaus Mainzer, Președinte al Academiei Europene de Științe și Arte, de la tribuna AȘM: „criza pandemică a demonstrat că știința trebuie să stea la baza deciziilor noastre politice și economice”. Anul acesta Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare are o semnificație simbolică, comunitatea științifică atât din Republica Moldova, cât și din toate țările spunând un NU ferm războiului, declanșat de Rusia în țara vecină Ucraina, a relevat în discursul său inaugural președintele AȘM.

Președintele Tighineanu a subliniat că cercetarea și inovarea reprezintă domeniul care vine cu recomandări și soluții la cele mai dificile probleme, solicitând implicare și devotament. Rapoartele anuale asupra stării științei – un exercițiu pe care Academia de Științe a Moldovei îl realizează începând cu anul 2019 – vin să demonstreze contribuția cercetătorilor științifici la dezvoltarea durabilă a societății. „De altfel, precizăm că AȘM totdeauna a pledat pentru acces deschis la rezultatele cercetărilor, iar exercițiile anuale de audiere publică a rapoartelor științifice pe proiecte, vor fi realizate și anul acesta. Astfel, audierile publice vor fi și în continuare organizate cu transmisie live stream pentru toată societatea, în acces deschis, pentru ca rezultatele obținute de cercetători în cadrul celor 166 de Programe de stat, etapa anului 2022, să fie disponibile pentru societate, mediul de afaceri, universități și centre de excelență în domeniu, care pregătesc viitori specialiști”, a declarat președintele AȘM, recapitulând cele mai relevante evenimente organizate de Academia de Științe a Moldovei pe parcursul acestui an.

Totodată, acad. Ion Tighineanu a propus atenției onoratei asistențe trei inițiative ale Academiei de Științe a Moldovei. Prima inițiativă vizează lansarea Centrului Interdisciplinar de Suport al Proiectelor Europene (CISPE) cu implicarea celor mai remarcabili experți din țară și de peste hotare, chemat să răspundă mai multor provocări ale timpului și să contribuie la consolidarea cercetătorilor din diverse domenii. În sprijinul funcționării Centrului interdisciplinar, s-a propus o altă inițiativă a AȘM și anume, crearea unor Comisii în cadrul AȘM pe cele mai stringente probleme ce țin de dezvoltarea societății, după modelul mai multor academii de științe, implicit, al Academiei Române. La ședința festivă din 10 noiembrie academicianul Tighineanu a propus crearea primelor trei comisii ale AȘM: „Agricultura și securitatea alimentară”, „Protecția sănătății populației” și „Securitatea socio-economică și politică”, care vor avea în componența lor experți din țară și de peste hotarele ei. Cea de-a 3-a inițiativă a AȘM se referă la procesul de diseminare a rezultatelor științifice în societate. Cele mai importante lucrări vor fi expuse pe portalul Academiei de Științe a Moldovei și vor fi diseminate în media, prin rețelele sociale etc. Prin aceste acțiuni se urmărește implementarea culturii europene de conlucrare cu societatea.

Președintele AȘM a felicitat cercetătorii științifici cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, dorindu-le noi succese, noi realizări, noi izbânzi în soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă omenirea.

Mesaje de felicitare cu prilejul marcării zilei științei au transmis dna Liliana Nicolăiescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topală. Cu o adresare video a intervenit dr. Luc Allemand din Paris, Franța, Secretar General al Agendei Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (https://asm.md/mesajul-de-felicitare-cu-ocazia-zilei-internationale-stiintei-pentru-pace-si-dezvoltare-din-partea). Un mesaj de felicitare a adresat comunității științifice din Republica Moldova și Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, E.S. dl Uldis Mikuts.

 Agenda celei de-a XII-a ediții a continuat cu Gala de decernare a Premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase, obținute în domeniile științelor sociale, economice, umanistice și arte, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media, fiind omagiați câștigătorii Concursului:

-în domeniul literatură Premiul „Grigore Vieru” – doctor habilitat, profesor universitar Aliona Grati (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Opera literară ca dialog și relație”;

-în domeniul istorie și filosofie Premiul „Alexandru Boldur” a fost împărțit între două echipe de cercetători – Academician, doctor habilitat, profesor cercetător Andrei Eșanu, doctor Valentina Eșanu (Institutul de Istorie), pentru ciclul de lucrări „Contribuții la valorificarea moștenirii culturale și politice naționale (sec. XIV–XIX)” și doctor, conferențiar universitar Liliana Rotaru, doctor, conferențiar universitar Ion Valer Xenofontov (Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan), pentru ciclul de lucrări „Valorificarea patrimoniului documentar și memorialistic în cercetarea problemelor actuale ale științei istorice”;

-în domeniul ştiinţe sociale și economice Premiul „Paul Bran” – doctor habilitat, conferențiar universitar Olga Gagauz, Tatiana Tabac (Institutul Național de Cercetări Economice), pentru ciclul de lucrări „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare”;

-în domeniul drept şi științe politice Premiul „Constantin Stere” – doctor habilitat, conferențiar universitar Rodica Ciobanu (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Instrumente teoretico-metodologice de identificare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”;

-în domeniul studiul artelor Premiul „Maria Bieşu” – membru corespondent, doctor habilitat, conferențiar cercetător Mariana Șlapac (Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Perspective de comprehensiune a patrimoniului cultural construit din Republica Moldova”;

-Premiul pentru tineri cercetători (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte) „Valeriu Canțer” – doctor, conferențiar universitar Cristina GHERASIM (Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Istoria nobilimii din Basarabia sub regim de dominație țaristă”;

-Premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media în anul 2021: Tatiana Rotaru (AȘM), Diana Pidghirnîi (Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”), Svetlana Sîrbu (Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”).

În semn de înaltă recunoștință pentru activitatea de cercetare și inovare, prin hotărârea Prezidiului AȘM, unor cercetători le-au fost conferite distincții academice:

Acad. Mihail Popovici, Secția științe ale vieții, domeniul medicină – Medalia „Meritul științific”;

Acad. Serafim Andrieș, Secția științe ale vieții, domeniul agricultură, biologie și mediu – Medalia „Meritul științific”;

Mem. cor. Alexandru Dicusar, Secția științe exacte și inginerești – Medalia „Meritul științific”;

Mem. cor. Demir Dragnev, Secția științe sociale, economice, umanistice și arte – Medalia „Meritul Științific”;

Dr. hab. Ana Pascaru, Institutul de Istorie – Medalia „Dimitrie Cantemir”;

Dr. hab. Viorel Bostan, rector UTM, Secția științe exacte și inginerești – Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;

Dr. Igor Șarov, rector USM – Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;

Dr. hab., prof. Svetlana Coandă, Universitatea de Stat a Moldovei – Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;

Mem. cor. Dumitru Țiuleanu, Secția științe exacte și inginerești – Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;

Dr. Nicolae Boboc, Institutul de Ecologie și Geografie Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;

Doamna Viorica Cucereanu, redactor revista AȘM „Akademos” – Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

 În cadrul evenimentului, elevii de la Liceul Aristotel din Chișinău au prezentat recitalul „Pacea în ochii copiilor”.

Acad. Andris Sternbergs, vicepreședinte al Academiei de Științe a Letoniei, a susținut online lecția publică „Provocări în știința materialelor în Letonia și cooperarea internațională: materiale nanostructurate multifuncționale de la cercetare teoretică la aplicații inovatoare” („Challenges in materials science in Latvia and international cooperation: multifunctional nanostructured materials from theoretical research to innovative applications”).

De asemenea, pe durata zilei de 10 noiembrie, începând cu ora 11:00, a fost deschisă Expoziția „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”

 (https://www.privesc.eu/arhiva/101091/Expozitia--Stiinta-pentru-pace-si-dezvoltare--creativitate--experienta--perspective-).

Evenimentele s-au desfășurat în format mixt și au fost transmise live-stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și Privesc.eu, înregistrarea video fiind disponibilă la link-ul https://www.privesc.eu/arhiva/101051/Sedinta-solemna-a-Adunarii-Generale-a-ASM-consacrata-Zilei-Internationale-a-Stiintei-pentru-Pace-si-Dezvoltare.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online